fbpx
Select Page

Privaatsuspoliitika

LKM Talent Group OÜ privaatsuspoliitika
Kehtib alates 01.04.2019.a.

Privaatsuspoliitika sisu

Privaatsuspoliitika (edaspidi põhimõtted) sätestab järgneva:
• milliseid isikuandmeid (edaspidi andmed) LKM Talent Group OÜ (edaspidi LKM) kogub ja töötleb oma teenuste ja toodete ning seoses kodulehtede lkmtalent.ee ja talentatlas.ee;
• kuidas LKM andmeid kogub ja kasutab;
• kuidas me andmeid kaitseme ning tagame isikuandmete puutumatuse.

Põhimõtete kehtivus?

Põhimõtted kehtivad juhtudel, kui kasutatakse LKM teenuseid, tooteid või külastatakse meie kodulehte ning oled seeläbi või otse suheldes meile edastanud ja meile on teatavaks saanud sinu isiklikud andmed (näiteks: CV, e-posti aadress, telefoninumber jms). Privaatsuspoliitika ei ole LKM-ga sõlmitavate tehingute ja lepingute osa.

Millest me andmete töötlemisel juhindume?

LKM kasutab ja töötleb isikuandmeid kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga, Euroopas kehtiva isikuandmete kaitse üldmäärusega ning LKM-i tegevusvaldkonnaga seonduvate Eesti õigusaktidega.

Kes vastutab isikuandmete töötlemise eest?

Isikuandmete töötlemise eest vastutab LKM Talent Group OÜ (reg. kood 12823451).
Milliseid isikuandmeid me töötleme?
Isikuandmed, mida me kasutame ja töötleme, on meie talentide kui eraisikuga ja klientidega/ettevõtetega otseselt või kaudselt seostatavad andmed.

LKM kogub järgnevaid isikuandmeid:
1. Teenuse osutamiseks soovime saada oma talentidelt ja klientidelt alljärgnevaid isikuandmed:
• ees- ja perekonnanimi, esindaja ja kontaktisiku nimi ettevõtte puhul;
• isikukood/registrikood;
• elukoht/asukoht;
• kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress).
2. Säilitame ja töötleme seoses teenuste osutamisega alljärgnevaid andmeid:
• punktis 1 nimetatud andmed;
• talentatlas.ee sisselogimiseks ja kliendi tuvastamiseks vajalikud andmed.
• teenuse pakkumiseks vajalik kirjavahetus talentide ja klientidega;
• talentide poolt meile edastatud CV-d;
• teenuse eest tasumiseks vajalikud andmed.
3. Kodulehega seoses kogume ja kasutame järgmiseid andmeid:
• meie kodulehe, selle teenuste ja funktsionaalsuste kasutamise andmed ning küpsiste abil kogutud info (näiteks: info mille kaudu meie kodulehele siseneti jms );
• andmed meie teenuse ja tööreklaamide isikupärastamiseks;
• andmed sotsiaalmeedias meie teenuse ja tööreklaamide edastamiseks;
• talendi või kliendi kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (näiteks: LinkedIn-i, Google Analytics´i andmed, Facebook-is sisaldavad andmed jms).
• välja arvatud väga isiklik tundlik info (nt tervise andmeid jms).

Millisel õiguslikul alusel me isikuandmeid töötleme?

LKM töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
1. Lepingukohustuste või kokkulepete täitmise alusel:
• teenuste ja toodete osutamiseks sõlmitud lepingu või kokkuleppe täitmiseks;
• kliendisuhtluse haldamiseks;
• kliendile kandidaatidele ligipääsu võimaldamiseks kodulehe talentatlas.ee kaudu.
2. Meie õigustatud huvi alusel:
• teenuste ja toodete parima võimaliku kvaliteedi tagamiseks;
• tehingute ja kliendisuhtluse tõendamiseks ja LKM õiguste tagamiseks (näiteks: võlgnikega tegelemisel);
• lisaväärtuse loomiseks kliendile ja talendile;
• turunduslike otsuste tegemiseksuks (näiteks: Sinu kui LKM kliendi/talendi või kodulehtede kasutaja vajaduste ja eelistuste selgitamiseks jms);
• meie teenuste ja toodetega rahulolu uuringuteks ja analüütika tegemiseks;
• meie erinevate pakkumiste tegemiseks kliendil/talendile LKM-i e-keskkondade kaudu.
3. Seadusest tuleneva kohustuse alusel:
• Näiteks: raamatupidamiseks ja andmete edastamiseks selleks õigusi omavatele riigiasutustele jms.

Kas kasutame andmete töötlemiseks volitatud isikuid?

Vastavalt värbamisprotsessile võime volitada andmete töötlemist meie klientidele, kes töötlevad andmeid meie värbamisprotsessist tulenevatel eesmärkidel, juhiste järgi ja fikseeritud volituse piires. Soovi korral saate täpsemat infot LKM poolt kasutatavate volitatud isikute kohta kirjutades aadressile info@lkmtalent.ee

Mida teeme andmete kaitsmiseks ning puutumatuse tagamiseks?

• Me tagame, et kõik meie valduses olevad andmed on konfidentsiaalsed ja kaitstud ning LKM ei edasta, müü ega avalikusta andmeid kolmandatele isikutele ilma õigusliku aluseta, milleks on kliendi või talendi nõusolek või juhul, kui oleme selleks kohustatud seaduse kohaselt.
• Me tagame töödeldavate andmete õigsuse ja turvalisuse kõikides LKM-i keskkondades.
• Kaasvastutus avaldatud andmete õigsuse eest lasub samuti ka meie kliendil ja talendil.
• Meie kodulehtedel võib sisalduda viiteid kolmandate poolte kodulehtedele või teenustele, millel võib olla meist erinev privaatsuspoliitika. LKM ei vastuta kolmandate poolte privaatsuspoliitika ega nende tegevusega seotud andmetöötluse eest. Palun tutvu iga kolmanda poole privaatsuspoliitikaga eraldi enne nende toote või teenust kasutama
hakates.

Kuidas tagame andmete turvalisuse?

• LKM-il on selleks vajalikud IT-tehnilised lahendused, et kaitsta andmeid kõrvaliste isikute ning tahtmatu või ebaseadusliku kustutamise, muutmise, avalikustamise, edastamise või muu alusetu või ebaseadusliku töötlemise eest.
• Andmetele juurdepääs nende muutmiseks ja töötlemiseks on ainult isikutel volituste alusel.
Me käsitleme kõiki andmeid ettevõttes kui konfidentsiaalset infot.
• LKM ei vastuta teiste isikute ligipääsu eest sinu kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning nende turvalisuse eest.

Kuidas sina saad oma andmeid kaitsta?

• Andmete turvalisuse tagamiseks kasuta meie e-keskkondi ainult turvatud seadmetega.
• Hoia oma kõik kasutajatunnused, salasõnad, paroolid, samuti ID-kaardi, Mobiil-ID ja Smart-ID PIN-koodid saladuses ja kaitstuna.
• Tea, et me ei saa tagada andmete turvalisust ja ei vastuta võimalike ebameeldivate tagajärgede eest juhul, kui andmed ei ole kaitstud tulenevalt sinu enda poolt eeltoodud turvalisuse nõuete täitmata jätmisest.

Kas me edastame andmeid väljapoole Euroopa Liitu?

Rahvusvaheliste otsingute puhul, mis ei ole Euroopa Liidu piires, edastatakse andmeid ja töödeldakse neid ka väljaspool Euroopa Liitu. Täpsema info saamiseks palun kirjuta meile e-posti aadressil info@lkmtalent.ee.

Kuidas kasutame sinu kontaktandmeid turunduslikul eesmärgil?

Oma teenuste osutamise või toodete müügiga omandatud sinu isikuandmeid võime kasutada sulle oma toodete või teenuste pakkumisi tehes kas postiga või e-postiga, kui sa ei ole meile seda keelanud. LKM võib saata kliendile/talendile pakkumisi, mida teeb meie poolt hoolikalt valitud koostööpartner ning see on eldatavasti meie kliendi või talendi huvides. Kolmas pool ei saa oma valdusesse sinu andmeid, kui sa ei ole väljendanud konkreetset soovi kolmanda poole kauba või teenuse vastu.

Kuidas sa saad pakkumistest loobuda?

• Sul on õigus igal ajal LKM-ga võtta ühendust ja teatada oma soovist sulle saadetavatest pakkumistest loobuda, kirjutades sellest aadressile info@lkmtalent.ee.
• Kui soovid taastada lõpetatud pakkumiste saamise, siis anna sellest teada aadressil info@lkmtalent.ee.
• LKM-il õigus vajadusel sinuga igal ajal kontakti võtta ja saata sulle e-kiri, et selgitada välja teenuse ja/või toodete pakkumisega tekkinud/tekkivaid kitsaskohti ning parandamaks nende kvaliteeti.

Mis on küpsised ja miks me neid kasutame?

Tänapäeva kodulehtede nõuetekohaseks toimimiseks salvestab koduleht selle kasutaja seadmesse väikseid faile ehk küpsiseid.

Küpsis on väike tekstifail, mille koduleht salvestab kasutaja arvutisse või mobiiliseadmesse, kui kodulehe kasutaja külastab teenusepakkuja kodulehte. See võimaldab kodulehel jätta meelde kasutaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, teksti suurus ning muud sarnased eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea kasutaja neid iga kord uuesti sisestama, kui lehele tagasi tuleb või lehekülgi kasutab korduvalt.

Õiguslik alus küpsiste kasutamiseks on meie õigustatud huvi tagada kodulehe tehnilised funktsionaalsused ja toimimine vastavalt kasutaja eelistustele ja valikutele.
Küpsised kehtivad tavaliselt lühikese perioodi jooksul (päev, nädal või kuu), mõnedel juhtudel võivad need kehtida kuni aasta.

Võime kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid teenuse pakkumiseks ja teenuse kvaliteedi täiustamiseks ning kasutajakogemuste parandamiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid kasutame.

Küpsiseid kasutatakse mitmetel põhjustel:
• sisu ja reklaamide isikupärastamiseks,
• sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks ning
• kodulehtede kasutuse analüüsimiseks.

Me võime oma sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüüsipartneritele edastada teavet selle kohta, kuidas kodulehte kasutatakse. Selliste küpsiste rakendamine ei ole otseselt vajalik kodulehe toimimiseks, kuid see tagab parema sirvimiskogemuse. Küpsised võib kas kustutada või blokeerida, kuid sellisel juhul ei pruugi kõik kodulehe funktsioonid toimida nii, nagu ette nähtud. Küpsised aitavad meil oma teenuseid ja tooteid paremini ja personaalsemalt pakkuda.

Kas sa saad küpsiste kasutamist kontrollida?

• Kasutaja võib küpsiseid kontrollida, kustutada vastavalt oma soovile. (vaata ka: www.youronlinechoices.com/).
• Kasutaja võib kustutada kõik juba arvutis olevad küpsised ning küpsised igal ajal tagasi lükata, muutes oma veebilehitseja seadeid või lõpetades kodulehe kasutamise.
• Tea, et osasid kodulehe funktsioone saab pakkuda vaid küpsiseid kasutades ja küpsistest loobumisel ei pruugi need funktsioonid sulle kättesaadavad olla.
• Saad keelata küpsised oma veebilehitseja seadetes.
• Vaata lisaks: www.youronlinechoices.com/.

Miks ja kuidas me kasutame Google Analyticsit?

• LKM kasutab Google Analyticsi teenust, mille omanikusk on Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
• Google Analytics kasutab küpsiseid selleks, et analüüsida, kuidas kasutaja kodulehte kasutab.
• Küpsiste abil kogutud teave kasutaja poolt kodulehe kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google serverisse USA-s ja salvestatakse seal.
• Google lühendab aktiivseks tehtud IP – anonümiseerimise puhul kasutaja IP-aadressi (Euroopa Liidu või teiste Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide puhul).
• Kodulehe valdaja taotlusel hakkab Google kogutud teavet kasutama, et analüüsida kasutajate tegevust kodulehel ja koostada raporteid koduleheküljel toimuva kohta.
• Vastavalt eelmisele alapunktile, saab kasutaja küpsiste salvestamise keelata kuid sel juhul ei ole kasutajale kodulehekülje kõik funktsioonid täies ulatuses kasutatavad.
• Kasutaja võib igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt. Selleks peab kasutaja järgmiselt veebisaidilt vastava veebilehitseja lisa alla laadima ja selle installeerima: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Mis on Facebook´i moodulid?

• Meie kodulehtedel võivad olla integreeritud Facebooki lisandmoodulid (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) „Meeldib” ja „Jaga”. Facebooki lisandmoodulitest ülevaate saamiseks külasta Facebooki kodulehekülge – developers.facebook.com/docs/plugins/.
• Kui kasutaja külastab kodulehte, luuakse kasutaja veebilehitseja ja Facebooki serveri vahel otsene side, kasutades neid lisandmooduleid, mille kaudu saab Facebook teavet, et kasutajal on oma IP-aadressilt ligipääs meie kodulehele. Kui kasutaja on Facebooki sisse logitud ja vajutab „Meeldib” või „Jaga” nuppe, saab kasutaja linkida kodulehe sisu oma Facebooki profiilile, mille kaudu saab Facebook kajastada konkreetset kasutamist kasutaja seinal.
• Meie ei saa mingit teavet ülekantud andmete kohta ega selle kasutamise kohta Facebook´it. Enam teavet leiab, kui tutvuda Facebooki privaatsuspoliitikaga: www.facebook.com/about/privacy/.
• Kui kasutaja ei soovi, et kasutaja Facebooki kontol kajastuks teenuse pakkuja lehe külastamine, peab kasutaja logima Facebookist välja.

Miks ja kuidas koduleht säilitab logidena?

Server, mis majutab meie kodulehte, võib salvestada päringuid, mida kasutaja serverile teeb (veebiaadress, mida kasutaja avab, kasutaja poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel selleks, et tagada kodulehe toimimine ja turvalisus ning selgitada välja turvariske.
Täpsema info saamiseks, esita küsimus e-posti aadressil info@lkmtalent.ee.
Kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, tuleb sellest teatada e-posti aadressil info@lkmtalent.ee.

Meil on õigus sellistele päringutele vastata 5 tööpäeva jooksul.

Sinu õigused isikuandmetega seoses?

Sul on järgmised õigused oma andmetega seoses:
• Õigus tutvuda oma andmetega, mis on LKM-i valduses ja kasutuses
• Õigus isikuandmeid parandada. Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on sinu isikuandmed muutunud, saad neid muuta meie poole pöördudes.
• Õigus lasta andmed kustutada, seda eelkõige õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas (näiteks: turundusprofiilid jms). Andmete täielik kustutamine ei ole
võimalik kui kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt lubatud (näiteks: raamatupidamisseaduse alusel meil on kohustus säilitada lepinguid ja arveid 7 aastat). Andmete lõplikku kustutamist ei saa nõuda enne, kui teenuse osutamise protsess on täielikult lõppenud sh ka teenuse või toote garantiiaeg.
• Õigus esitada vastuväiteid. Sul on õigus esitada vastuväiteid sind puudutava andmete töötlemise suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite õigsuse korral lõpetame võimalusel andmetöötluse.
• Õigus sind puudutavat andmetöötlust piirata. Sul on võimalus andmete töötlemist piirata, andes sellest meile teada, järgmistel juhtudel: isikuandmete õigsuse kontrollimiseks siis, kui oled nende õigsuse vaidlustanud; ebaseadusliku andmetöötluse fikseerimiseks; vajad andmeid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; esitad vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ning soovid otsuse tegemiseni andmetöötluse piirata.
• Õigus pöörduda meie või järelevalveasutuse ja kohtu poole, kui soovid täiendavat teavet oma andmete kasutamise küsimuses. Kui arvad, et sinu privaatsusõigusi on rikutud, võid pöörduda Andmekaitse inspektsiooni.

Isikuandmete säilitamise aeg?

Isikuandmeid säilitame seni, kuni käesolevas privaatsuspoliitikas märgitud vajalike andmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kuni seadusega ettenähtud kohustuste lõpuni (näiteks: raamatupidamisseaduse alusel lepingute ja arvete säilitamise kohustus on 7 aastat).
Vajadusel info saamiseks isikuandmete säilitamise kohta saan meile kirjutades e-posti aadressil info@lkmtalent.ee.

Privaatsuspoliitika asukoht ja muutmine?

• LKM-i kehtiv privaatsuspoliitika on üleval LKM-i koduleheküljel lkmtalent.ee.
• LKM-il on õigus põhimõtteid igal ajal muuta ja täiendada sellest ette teatamata või teavitades sellest LKM-i kodulehel. Soovitame regulaarselt meie Privaatsuspoliitikaga tutvuda.

Lisainfo saamine.

Soovi korral on põhjalikumat infot isikuandmete töötlemise kohta võimalik saada kirjutades meile eposti aadressil info@lkmtalent.ee. Päringule vastame esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.